Close

Beleidsplan Stichting Matta 2015-2017

1. Inleiding

Periode:

Het beleidsplan van Stichting Matta beslaat 3 jaar van april 2015 t/m december 2017.

Organisatie:

Stichting Matta is een stichting die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Naast een bestuur is de dagelijkse leiding in handen van de zakelijk leider en het artistiek team. Per kunstproject wordt dit team uitgebreid met de noodzakelijke medewerkers voor een specifiek kunstproject, zoals een componist, vormgevers, multi-media experts en deskundigen op het gebied van betreffende doelgroepen.

Locatie:

Stichting Matta is gevestigd in Arnhem, maar repeteert voornamelijk in het midden van het land. In verband met de spreiding van verschillende projecten over het land.

Publieksbereik:

Publiek bereiken we via het internet d.m.v. onze website, facebook en LinkedIn. Hierdoor komen ze in aanraking met ons promotiemateriaal en onze kunstprojecten waardoor er mogelijke contacten voor de toekomst ontstaan. 

2. Doel en aanpak

Missie:

Matta bewerkstelligt interdisciplinaire kunstprojecten die publiek laat verbazen en verrassen. Die ze laat nadenken over de wereld en zichzelf. Matta legt verbindingen tussen verschillende kunstdisciplines en doelgroepen, omdat het graag twijfelt aan de bestaande grenzen.

Visie:

Verbinding van kunstdisciplines zorgt voor een open blik om de wereld om je heen opnieuw te bekijken.

Doelstelling:

Stichting Matta initieert en creëert interdisciplinaire kunstprojecten vanuit een theatraal en / of dansant oogpunt, waarbij kunst toegankelijk wordt gemaakt voor de maatschappij zonder haar artistieke kracht te verliezen.

De stichting tracht haar doel te bereiken door:

 • verschillende (kunst-) disciplines samen te laten communiceren.

 • te werken met jonge makers en talentvolle kunststudenten.

 • te starten vanuit een onderzoeksvraag.

 • muzikale composities zelf te ontwikkelen en produceren.

 • te werken vanuit maatschappelijke thema’s.

 • ontmoetingen aan te gaan met verschillende doelgroepen.

 • te werken vanuit de authenticiteit van de mens.

 • zichzelf te blijven ontwikkelen en professionaliseren.

Activiteiten:

 • Bij elkaar brengen van verschillende disciplines, zoals: theatermakers, dansmakers, vormgevers, muzikanten, beeldend kunstenaars, schrijvers en wetenschappers.

 • Het koppelen van verschillende doelgroepen aan makers en onderzoekers.

 • Promotie van de voorstellingen.

 • Fondsenwerving t.b.v. kunstprojecten.

 • Organisatie van een tournee en/of bemiddeling bij verkoop van de kunstprojecten.

 • Ondersteunen van makers – in de breedste zin van het woord- die deze kunstprojecten maken. De projecten kunnen worden geproduceerd en uitgevoerd door derden. 

3. Organisatie en bestuur.

Bestuur:

Het bestuur is als volgt samengesteld. 

 • Voorzitter: Carina Jonker (communicatie deskundige)

 • Secretaris: Klasine Bras (beeldend kunstenaar en werkzaam in zorg en welzijn)

 • Penningmeester: Daphne Straatman-Kamerman (theatermaker)

Alle genoemde functionarissen voldoen aan de integriteitseisen. 

Beloningsbeleid:

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. 

Indien bestuursleden eventuele administratieve of andere uitvoerende werkzaamheden uitvoeren voor een project, kan hier wel een marktconforme vergoeding op uurbasis voor worden uitbetaald. 

Stichting Matta heeft geen medewerkers met een vaste aanstelling. Alle werknemers werken als freelancer of zijn werkzaam op vrijwillige basis. We houden salarissen en honoraria aan die gebruikelijk zijn in de culturele sector.

Financiën 

Stichting Matta is een nieuwe stichting en heeft vooralsnog geen eigen vermogen. Voor inkomsten is Stichting Matta afhankelijk van fondsen, giften van particulieren, sponsoring en eventuele verkoopopbrengst van publieke voorstellingen. Voor de komende periode ligt de prioriteit op het verwerven van inkomsten. 

De geplande projecten worden pas uitgevoerd wanneer de benodigde middelen voldoende zijn. 

Verantwoording:

Het bestuur legt middels een jaarrekening verantwoording af voor het door haar gevoerde beleid over een kalenderjaar. De jaarrekening verschijnt jaarlijks vóór 1 mei. Deze is volledig openbaar en te vinden op de website. 

Stichting Matta heeft geen winstoogmerk. Indien de stichting bij eventuele toekomstige ontbinding een batig saldo heeft, komt dit ten gunste aan een algemeen nut beogende instelling, die zich ten doel heeft gesteld interdisciplinair te werken.

Samenwerking:

Stichting Matta verzorgt de verkoop van interdisciplinaire kunstprojecten en coördineert de uitvoering. Al naar gelang de situatie kan een 2e impresariaat worden ingeschakeld.

4. Geplande projecten 2015-2017

 1. Interdisciplinaire performances 2015-2017

 2. Dansopera 2015-2016

 3. Festival voorstellingen voor kinderen 2016-2017

 4. Festival voorstellingen voor volwassenen 2016-2017

 5. Korte films 2016-2017

 6. Danstheater voorstelling i.s.m. de verschillende blinden- en doveninstituten. 2017