Close

Beleidsplan Stichting Matta 2021 – 2022

Beleidsplan2021 – 2022 Stichting Matta

1.Inleiding

Periode:

Het beleidsplan van Stichting Matta beslaat 2 jaar,van januari 2021 t/m december 2022

Organisatie:

Stichting Matta is een stichting die is ingeschrevenbij de Kamer van Koophandel. Naast een bestuur is de dagelijkse leiding inhanden van het artistiek team en productieleider. Per kunstproject wordt ditteam uitgebreid met de noodzakelijke medewerkers voor een specifiekkunstproject, zoals een componist, vormgevers, multi-media experts endeskundigen op het gebied van betreffende doelgroepen.

Locatie:

Stichting Matta is gevestigd in Arnhem. Maar speeltvoorstellingen en doet projecten door het hele land.

Publieksbereik:

Publiek bereiken we via het internet d.m.v. onzewebsite, facebook, instagram en LinkedIn. Hierdoor komen ze in aanraking metons promotiemateriaal en onze kunstprojecten waardoor er mogelijke contactenvoor de toekomst ontstaan. 

2.Doel en aanpak

Missie:

Matta bewerkstelligt interdisciplinairekunstprojecten die publiek laat verbazen en verrassen. Die ze laat nadenkenover de wereld en zichzelf. Matta legt verbindingen tussen verschillendekunstdisciplines en doelgroepen, omdat het graag twijfelt aan de bestaandegrenzen.

Visie:

Verbinding van kunstdisciplines zorgt voor een openblik om de wereld om je heen opnieuw te bekijken.

Doelstelling:

Stichting Matta initieert en creëert interdisciplinairekunstprojecten vanuit een theatraal en / of dansant oogpunt, waarbij kunsttoegankelijk wordt gemaakt voor de maatschappij zonder haar artistieke krachtte verliezen.

Daarnaast wil StichtingMatta een podium bieden voor doelgroepen met een achtergrond in de GGZ. Omtaboes en stigma’s rondom de GGZ te doorbreken.

 

De stichting tracht haar doel te bereiken door:

·       verschillende(kunst-) disciplines samen te laten communiceren.

·       tewerken met jonge makers en talentvolle kunststudenten.

·       testarten vanuit een onderzoeksvraag.

·       muzikalecomposities zelf te ontwikkelen en produceren.

·       tewerken vanuit maatschappelijke thema’s.

·       ontmoetingenaan te gaan met verschillende doelgroepen. (LHBTI+, basisschoolleerlingen,mensen met een GGZ achtergrond)

·       tewerken vanuit de authenticiteit van de mens.

·       zichzelfte blijven ontwikkelen en professionaliseren.

·       In2019 heeft Stichting Matta theatergroep De Firma Zorgbehang overgenomen. Zijmaken voorstellingen voor en door mensen met een GGZ achtergrond, om zo taboesen stigma’s te doorbreken.

Activiteiten:

·       Bijelkaar brengen van verschillende disciplines, zoals: theatermakers, dansmakers,vormgevers, muzikanten, beeldend kunstenaars, schrijvers en wetenschappers.

·       Hetkoppelen van verschillende doelgroepen aan makers en onderzoekers.

·       Promotievan de voorstellingen.

·       Fondsenwervingt.b.v. kunstprojecten.

·       Hetmaken en ontwikkelen van kindervoorstellingen voor op basisscholen, om hen metverschillende kunstdisciplines (met name theater, dans en muziek) in aanrakingte laten komen.

·       Hetontwikkelen van educatief materiaal voor basisscholen over muziekeducatie enhet organiseren van workshops, naar aanleiding van een door ons gespeeldevoorstelling.

·       Ondersteunenvan de Firma Zorgbehang in de breedste zin van het woord, om hen te helpenprojecten te realiseren.

·       Hetleveren van slachtofferacteurs aan Witte Kruis Gelderland, om zo spelers van deFirma Zorgbehang van speltraining te voorzien.

3.Organisatie en bestuur.

Bestuur:

Het bestuur is als volgt samengesteld. 

·       Voorzitter:Carina Jonker (communicatie deskundige)

·       Secretaris:Rob de Ruijter  (Manager operations SparNederland)

·       Penningmeester: Pascal Pichel(Managing director Accenture)

Alle genoemde functionarissen voldoen aan deintegriteitseisen. 

Beloningsbeleid:

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hunwerkzaamheden. 

Indien bestuursleden eventuele administratieve ofandere uitvoerende werkzaamheden uitvoeren voor een project, kan hier wel eenmarktconforme vergoeding op uurbasis voor worden uitbetaald. 

Stichting Matta heeft geen medewerkers met een vasteaanstelling. Alle werknemers werken als freelancer of zijn werkzaam opvrijwillige basis. We houden salarissen en honoraria aan die gebruikelijk zijnin de culturele sector.

Financiën 

Stichting Matta is een stichting zonder winstoogmerk. Voorinkomsten is de stichting afhankelijk van fondsen, giften van particulieren,sponsoring en eventuele verkoopopbrengst van publieke voorstellingen. Daarnaastgenereert de stichting een kleine hoeveelheid inkomsten door het verhuren vanhaar acteurs aan Witte Kruis, voor trainingen en assessments van ambulancepersoneel en brandweer. Dit is echter meer een vergoeding dan daadwerkelijkeinkomsten.

De geplandeprojecten worden pas uitgevoerd wanneer de benodigde middelen voldoendezijn. 

Verantwoording:

Het bestuur legt middels een jaarrekeningverantwoording af voor het door haar gevoerde beleid over een kalenderjaar. Dejaarrekening verschijnt jaarlijks vóór 1 mei. Deze is volledig openbaar en tevinden op de website. 

Stichting Matta heeft geen winstoogmerk. Indien destichting bij eventuele toekomstige ontbinding een batig saldo heeft, komt ditten gunste aan een algemeen nut beogende instelling, die zich ten doel heeftgesteld interdisciplinair te werken.

Samenwerking:

Stichting Matta verzorgt de verkoop vaninterdisciplinaire kunstprojecten en coördineert de uitvoering. Al naar gelangde situatie kan een 2e impresariaat worden ingeschakeld.

4.Geplande projecten 2021-2022

Door de Coronacrisis hebben projecten die Matta op de rolhad staan voor 2020 – 2021 geen doorgang gevonden. We zijn ons in deze periodegaan beraden over de te nemen route. Dit heeft ons doen besluiten per projectte bekijken of deze met de corona maatregelen mogelijk is.
Daarnaast hebben we een performance ontwikkeld, die in het geval van strengecorona maatregelen nog steeds uitvoerbaar is. Dit is “de Theetafel” Deze hebbenwe met ondersteuning van de Provincie Gelderland tijdens de eerste coronalockdown in 2020 ontwikkeld. En willen we de komende twee jaar verderontwikkelen en spelen.

1.    Interdisciplinaireperformance “de Theetafel” Een voorstelling over het leven tijdens decoronacrisis, 1,5 meter afstand houden en het gemis aan lichamelijk contact. 2021-2022

2.    Voorstellingvoor kinderen vanuit dans en muziek, met daarbij een workshops en educatie voorop basisscholen (2021-2022)

3.    Voorstellingvan De Firma Zorgbehang over etiketten in de GGZ najaar 2021 – eind 2022(indien mogelijk)

4.    Trainingenen assessments voor Witte Kruis Gelderland (2021-2022)