Beleidsplan Stichting Matta 2022 – 2024Beleidsplan 2022–2024 Stichting Matta

1. Inleiding

Periode: Het beleidsplan van Stichting Matta beslaat 3 jaar, van januari 2022 t/m december 2024

Organisatie: Stichting Matta is een stichting die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Naast een bestuur is de dagelijkse leiding in handen van het artistiek team en productieleider. Per kunstproject wordt dit team uitgebreid met de noodzakelijke medewerkers voor een specifiek kunstproject, zoals een componist, vormgevers, multimedia experts en deskundigen op het gebied van betreffende doelgroepen.

Locatie: Stichting Matta is gevestigd in Arnhem. Maar speelt voorstellingen en doet projecten door het hele land.

Publieksbereik: Publiek bereiken we via het internet d.m.v. onze website, facebook, instagram en LinkedIn. Hierdoor komen ze in aanraking met ons promotiemateriaal en onze kunstprojecten waardoor er mogelijke contacten voor de toekomst ontstaan.

2. Doel en aanpak

Missie: Matta bewerkstelligt interdisciplinaire kunstprojecten die publiek laat verbazen en verrassen. Die ze laat nadenken over de wereld en zichzelf. Matta legt verbindingen tussen verschillende kunstdisciplines en doelgroepen, omdat het graag twijfelt aan de bestaande grenzen.

Visie: Verbinding van kunstdisciplines zorgt voor een openblik om de wereld om je heen opnieuw te bekijken.

Doelstelling: Stichting Matta initieert en creëert interdisciplinaire kunstprojecten vanuit een theatraal en / of dansant oogpunt, waarbij kunst toegankelijk wordt gemaakt voor de maatschappij zonder haar artistieke kracht te verliezen. Daarnaast wil Stichting Matta een podium bieden voor doelgroepen met een achtergrond in de GGZ.

De stichting tracht haar doel te bereiken door:

·       verschillende(kunst-) disciplines samen te laten communiceren.

·       te werken met jonge makers en talentvolle kunststudenten.

·       te starten vanuit een onderzoeksvraag.

·       muzikale composities zelf te ontwikkelen en produceren.

·       te werken vanuit maatschappelijke thema’s.

·       ontmoetingen aan te gaan met verschillende doelgroepen (LHBTI+, basisschoolleerlingen, mensen met een GGZ achtergrond)

·       te werken vanuit de authenticiteit van de mens.

·       zichzelf te blijven ontwikkelen en professionaliseren.

·       In 2019 heeft Stichting Matta theatergroep De Firma Zorgbehang overgenomen. Zij maken voorstellingen voor en door mensen met een GGZ achtergrond.

Activiteiten:

·       Bij elkaar brengen van verschillende disciplines, zoals: theatermakers, dansmakers, beeldend kunstenaars, muzikanten, schrijvers en wetenschappers.

·       Het koppelen van verschillende doelgroepen aan makers en onderzoekers

·       Promotie van de voorstellingen.

·       Fondsenwerving t.b.v. kunstprojecten.

·       Het ontwikkelen van voorstellingen voor het PO en VO, om hen met verschillende kunstdisciplines in aanraking te laten komen.

·       Het ontwikkelen van educatief materiaal voor PO over muziekeducatie en het organiseren van workshops, nav een door ons gespeelde voorstelling.

·       Ondersteunen van de Firma Zorgbehang in de breedste zin van het woord, om hen te helpen projecten te realiseren.

·       Het leveren van slachtofferacteurs aan Witte Kruis Gelderland, om zo spelers van de Firma Zorgbehang van speltraining te voorzien.

3. Organisatie en bestuur.

Bestuur: Het bestuur is als volgt samengesteld.

·       Voorzitter: Carina Jonker (communicatie deskundige)

·       Secretaris: Rob de Ruijter  (Manager operations SparNederland)

·       Penningmeester: Pascal Pichel (Managing director Accenture)

Alle genoemde functionarissen voldoen aan de integriteitseisen.

Beloningsbeleid: De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Indien bestuursleden eventuele administratieve of andere uitvoerende werkzaamheden uitvoeren voor een project, kan hier wel een marktconforme vergoeding op uurbasis voor worden uitbetaald. Stichting Matta heeft geen medewerkers met een vaste aanstelling. Alle werknemers werken als freelancer of zijn werkzaam opvrijwillige basis. We houden salarissen en honoraria aan die gebruikelijk zijn in de culturele sector.

Financiën: Stichting Matta is een stichting zonder winstoogmerk. Voor inkomsten is de stichting afhankelijk van fondsen, giften van particulieren, sponsoring en eventuele verkoopopbrengst van publieke voorstellingen. Daarnaast genereert de stichting een kleine hoeveelheid inkomsten door het verhuren van haar acteurs aan Witte Kruis, voor trainingen en assessments van ambulancepersoneel en brandweer. Dit is echter meer een vergoeding dan daadwerkelijke inkomsten. De geplande projecten worden pas uitgevoerd wanneer de benodigde middelen voldoende zijn.

Verantwoording: Het bestuur legt middels een jaarrekeningverantwoording af voor het door haar gevoerde beleid over een kalenderjaar. De jaarrekening verschijnt jaarlijks vóór 1 mei. Deze is volledig openbaar en te vinden op de website. Stichting Matta heeft geen winstoogmerk. Indien de stichting bij eventuele toekomstige ontbinding een batig saldo heeft, komt dit ten gunste aan een algemeen nut beogende instelling, die zich ten doel heeft gesteld interdisciplinair te werken.

Samenwerking: Stichting Matta verzorgt de verkoop van interdisciplinaire kunstprojecten en coördineert de uitvoering. Al naar gelangde situatie kan een 2e impresariaat worden ingeschakeld.

4. Geplande projecten 2022-2024 

Door de Coronacrisis hebben projecten die Matta op de rol had staan voor 2022 vertraging opgelopen.

a) In september 2022 zijn we gestart met het project ‘MOMA by Matta’. Deze heeft plaats gevonden winter 2022 en voorjaar 2023. Dit succesvolle project willen we graag een vervolg geven in 2024.

b) Daarnaast is er in 2021 en 2022 een vooronderzoek geweest naar een te ontwikkelen jeugdvoorstelling over de Tweede Wereldoorlog. Dit onderzoek zal begin 2024 weer worden opgepakt. De productie en subsidieaanvragen zullen volgen in het voorjaar van 2024. Waarmee de start van het repetitieproces van deze voorstelling in september 2024 kan starten. En de voorstelling in voorjaar 2025 op scholen gespeeld kan worden.

c) Trainingen en assessments verzorgen voor Witte Kruis Gelderland en Brandweer Gelderland Midden. (2022-2024)